การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขั้นต้น

ลูกค้าเป็นผู้ผลิตและผู้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาอุตสาหกรรมและลักษณะของอุตสาหกรรมขั้นต้น

ลูกค้าเป็นผู้ผลิตและผู้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาอุตสาหกรรมและลักษณะของอุตสาหกรรมขั้นต้น