การย้ายโรงงาน - การออกแบบโรงงานแห่งใหม่

Virtual Manufacturing ร่วมกับลูกค้าดำเนินการออกแบบโรงงานแห่งใหม่และการย้ายโรงงานเดิม โครงการรวมถึงวิธีการย่อยสลาย การวางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์การผลิต เลย์เอาท์แบบ 2D และแบบ 3D

การตรวจสอบแนวคิดการผลิตที่เป็นไปได้ต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2552

ผลลัพธ์บางประการได้รับการยืนยันโดยโรงงานในปัจจุบัน